Svarthavet

Ett naturskönt naturreservat utanför Arvika bestående av barrnaturskog med en mångfald av spännande miljöer och arter. Bland annat kan man här finna 16 hotade arter.
Svarthavet är ett 88 hektar stort naturreservat som i väster gränsar till Glaskogens naturreservat. Området är småkuperat och domineras av granskog. Det finns dalgångar med bäckar, våtmarker och sumpskogar. I området har man hittat 16 hotade arter och djuren som upptäckts är bl a tretåig hackspett, sparvuggla och järpe. Vandringsled 5,6 km.
Mer information finns på länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan/svarthavet.html
INFO
Plats
Arrangör
Arvika Turistbyrå
Storgatan 22
671 31 Arvika
turist@arvika.se
057081790
Namn
Svarthavet
Adress
Glava Glasbruk
670 20 Glava
Kommun: Arvika
Beskrivning
Naturreservat i Glava Glasbruk, ca 35 km sydväst om Arvika.
Vägbeskrivning
Parkeringsplats finns efter Glava Glasbruk (riktning Glava - Glava Glasbruk - Lenungshammar).
Tillbaka
Glava
Natur
Natursevärdheter
Vandra
Vandringsled