Rackstadskogen Naturreservat

Området är ett välbesökt utflyktsmål i Arvika för motionärer och genom skogen löper leder som ingår i ett större ledsystem. Från högsta punkten i reservatet ser man ut över sjön Racken med omnejd.
Rackstadskogen Naturreservat består av en sydvästlig sluttning med inslag av branter och lodytor. I de lägre delarna finns näringsrik granskog av lågörtstyp med lång skoglig kontinuitet och högre upp i sluttningen övergår skogen i tallskog med gamla tallöverståndare. I granskogen finns många hotade och ovanliga marksvampar, troligen en följd av grönstenspåverkan.

Reservatsområdet omgärdar en fastighet som ägs av orienteringsklubben OK Jösse. Området är ett välbesökt utflyktsmål för vardagsmotionärer och genom skogen löper leder som ingår i ett större ledsystem. Från högsta punkten i reservatet ser man ut över sjön Racken och bygderna kring sjön. Området kring Racken har stor kulturhistorisk betydelse bland annat genom den grupp konstnärer som kring sekelskiftet 1900 slog sig ned här.
Vandringslederna hittar du här: https://www.visitarvika.se/sv/gora/vandringsleder-vid-jossestugan-73363

Djur och växter
Området har höga biologiska värden, främst kopplade till den näringsrika granskogen av lågörtstyp på basisk mark, samt till tallskogen med äldre överståndare. Särskilt värdefulla strukturer är äldre grova träd samt döda träd, både stående och liggande, i olika stadier av nedbrytning.

I området finns bl.a. de rödlistade arterna Brödtaggsvamp, grangråticka, porslinsblå spindling, gul taggsvamp och tretåig hackspett.

Mer information finner du på länsstyrelsens sida: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besoksmal/naturreservat-i-varmlands-lan/rackstadskogen.html
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen i Värmland, naturreservat Arvika
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
Namn
Rackstadskogen Naturreservat
Adress
Kommun: Arvika
Vägbeskrivning
Från Arvika kör rv 61 mot Karlstad. Strax efter rondell sväng vänster mot Gunnarskog. Kör ca 2 km, sväng höger mot slalombacken. Kör förbi slalombacken, sväng höger vid skylt Jössestugan.
Tillbaka
Rackstadskogen Naturreservat
Besök hemsidan
Natur
Natursevärdheter
Vandra