Örvattnets naturreservat

Naturreservatet nordöst om Arvika på 40 hektar består till största del av barrskogsdominerad naturskog med många hotade arter knutna till äldre lövträd och döda träd.
Örvattnets naturreservat är det senaste tillskottet bland naturreservaten i Arvika kommun och är en barrskogsdominerad naturskog med många känsliga och hotade arter. Arterna är starkt knutna till äldre lövträd och till döda träd, så kallade lågor. Landarealen är ca 40 hektar.

Ändamålet med reservatet är att säkerställa viktiga kärnor av gammal lövrik naturskog i ett större landskapsavsnitt i form av en gammal bränna och sumpskog. Området har ett botaniskt värde då det hyser ett stort antal hotade kryptogamer och svampar, vars biotopkrav återfinns i naturskogar med stort inslag av gamla grova lövträd och gott om död ved. Området har även ett zoologiskt värde som livsmiljö för fågelfaunan och för vedlevande evertebrater med dessa biotopkrav.
Mer information: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan/orvattnet.html
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen i Värmland, naturreservat Arvika
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
Namn
Örvattnet
Adress
Örvattnet
671 96 Mangskog
Kommun: Arvika
Beskrivning
Naturreservat i Arvika kommun.
Vägbeskrivning
Vid Perserudsviken vid sjön Örvattnet ca 10 km NO om Arvika. Vägbom vid sjön Racken.
Tillbaka
Mangskog
Besök hemsidan
Natursevärdheter
Natur